Windows 10 Anniversary Update bazılarına sorun oldu! – STAR


Çoðumuz Windows 10’u kolayca güncellemiþ olabiliriz, ancak Anniversary Update’te sorun yaþayanlar da var!

Windows 10’un büyük “Anniversary Update” güncellemesi dün bilgisayarlara daðýtýlmaya baþlandý ancak bazý kullanýcýlar, güncellemeyi yüklerken veya Cortana’da sorun yaþadýklarýný söylüyorlar.

Microsoft’un mesaj panolarýnda paylaþýlan þikayetlerin bazýlarý, güncellemeyi yüklerken çýkan ancak pek anlaþýlýr olmayan hata mesajlarýndan bahsediyor. Kullanýcýlarýn büyük kýsmý 0x80070057 ve 0xa0000400 hatasýna rastladýklarýný söylüyorlar; ancak hata bundan ibaret olduðundan, sorunun ne olabileceðine dair hiçbir ipucu vermiyor. Bazý kullanýcýlar, güncelleme yerine Media Creation Tool’u kullanarak sorunu aþtýklarýný söylüyorlar.

Bazý kullanýcýlar ise güncellemenin ardýndan Cortana’nýn ayarlarýnýn ortadan kalktýðýný söylüyor. Bu sorunun da sayýda kullanýcýyý etkilediði düþünülüyor.

Sorun yaþayanlarýn sýkýntýsýný elbette anlayabiliyoruz, ancak bu tür büyük çaplý bir güncellemede küçük sorunlarýn çýkmasý neredeyse doðal bir durum.Source link

(Visited 5 times, 1 visits today)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment Cancel reply

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!