Popüler klavye uygulaması bilgilerinizi çalıyor – Memurlar


Android cihazlar için kullanýlan popüler klavye uygulamasý ‘GO Keyboard’ýn kullanýcý bilgilerini çaldýðý ortaya çýktý.

Popüler klavye uygulamasý bilgilerinizi çalýyor

Google Play Store‘dan indirilebilen GO Keyboard uygulamasý Android kullanýcýlarý tarafýndan oldukça yaygýn olarak kullanýlýyor. Özellikle emoji desteði nedeniyle sevilen uygulamanýn bazý bilgileri þüpheli ‘IP’lere gönderdiði ortaya çýktý. AdGuard isimli reklam bloklama üzerine çalýþan bir þirket, uygulamanýn indirilmesi sýrasýnda yaptýðý testlerle doðruladý. Google tarafýndan ise konu hakkýnda bir cevap verilmedi.

TouchPal uygulamasý üzerine baþlatýlan bir inceleme sýrasýnda, karþýlaþtýrma verisi oluþturmak için indirdikleri GO Keyboard‘un, indirme iþlemi sýrasýnda oluþturduðu anormal web trafiði þüpheleri üzerine çekti. AdGuard yetkilileri bu anormal web trafiðinden ötürü bir inceleme baþlattý ve ilginç sonuçlara ulaþtý. Android versiyonu, Google hesabýnýz, cihazýnýzý hangi dilde kullandýðýnýz ve að tipine kadar bir çok gerekli gereksiz bilgiyi size haber vermeden toplayan klavye uygulamasýnýn, bu bilgileri düzinelerce 3. Parti ”tracker” ve reklam aðlarýna gönderdiði anlaþýldý.

Google Play Store þartlarýna göre, uygulamalar size sormadan bilgi toplayamaz ve 3. Parti ”tracker”lara bilgi gönderemez. Market koþullarýna uymamasýnýn yanýnda, uygulamanýn þüpheli seviyede bilgi toplamasý ve bunu istenmeyen veritabanlarýna gönderdiði çok açýk olarak belirlenmiþ. Þimdilik AdGuard yetkilileri Google‘a detaylý bir rapor yazýldýðýný ancak Google‘ýn uygulamayý marketten kaldýrmadýðýný söyledi. Bu yüzden resmi bir açýklama gelene kadar GO Keyboard uygulamasýný kullanmamanýzý öneriyoruz.


Yeni Þafak


Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1

Bu haber 2,534 defa okundu.Source link

(Visited 8 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!