Elon Musk'ın Tesla'sı Mars yörüngesini ıskaladı, asteroit kuşağına doğru gidiyor – Akşam


“);
$(document).on(“click”,”.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’] .close-ad”, function() {
$(“.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’]”).hide();
});
});

Otomobilin Güneþ etrafýnda, onu Mars’ýn yörüngesinin yakýnlarýnda bir yere doðru götürecek bir yörüngeye oturtulmasý planlanýyordu. Ancak Otomobili taþýyan roket o yörüngeyi ýskaladý ve Tesla’yý Mars ile Jüpiter arasýndaki asteroit kuþaðýna doðru götürecek bir yörüngeye yerleþtirdi.
 
Fýrlatmadan sonra, Tesla otomobil uzayda yaklaþýk altý saat boyunca serbest þekilde gezindi. Bu gezinti de SpaceX tarafýndan YouTube üzerinden canlý yayýnlandý. Bu serbest uçuþ safhasý, ABD Hava Kuvvetleri için gerçekleþtirilmiþ özel bir yörünge manevrasýný göstermeyi amaçlýyordu. Daha sonra roket uzayda son bir motor ateþlemesi gerçekleþtirecek ve otomobili son yörüngesine oturtacaktý. Görünüþe göre, ateþleme Kaliforniya’nýn güneyine denk gelen bir noktada gerçekleþti. Bazýlarý akþam saatlerinde roketin ateþlemesini gökyüzünde gördüklerini rapor ettiler.
 
Daha sonra anlaþýldý ki, motor ateþlemesi biraz fazla kaçtý. SpaceX CEO’su Musk, attýðý tweette Tesla Roadster’ýn son ateþlemeden sonraki yörüngesini paylaþtý. Bu rota otomobilin planlanan noktadan ne kadar uzaða gideceðini gösteriyor. Görünüþe göre, otomobil asteroit kuþaðýna doðru ilerliyor, cüce gezegen Ceres’in yörüngesine yakýn bir yerlere ulaþacak.
 
Otomobile ne olduðu tam olarak bilinmiyor. Tesla otomobilin fýrlatma iþleminden önce Musk, otomobilin Mars’a çarpmasýnýn çok küçük ihtimal taþýdýðýný söylemiþti. Ancak bu yeni durum otomobilin uzayýn derinliklerinde baþka bir nesneye çarpmasýna neden olabilir. Gezegen bilimcileri Twitter üzerinden görüþlerini paylaþarak, Tesla otomobilin rotasýnýn tam þekilde hesaplanmasýný ve bir nesneye ne zaman çarpacaðýnýn belirlenmesini istiyor.

Teknoblog’da yer alan habere göre, Tesla’nýn uzay yolculuðu Falcon Heavy’nin nesneleri uzayýn derinliklerine taþýma noktasýndaki yeteneðini göstermeyi amaçlýyordu. Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi þirketler de asteroitlerden su çýkarmaya yarayan teknolojiler üzerinde çalýþýyor. Falcon Heavy’nin uzay araçlarýný asteroit kuþaðýna doðru götürebileceðini görmek bu þirketleri mutlu edebilir.

 Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!