Bu hafta gökyüzü yine çok hareketli… – STAR


Bu hafta gökyüzü yine çok hareketli. Yer deðiþtiren gezegenlerin enerjisi hayatýmýzýn farklý alanlarýný etkilemeye baþlayacak ve biz de farklý konulara öncelik vermeye baþlayacaðýz. En büyük deðiþimi Mars’ýn yer deðiþtirmesiyle fark edeceðiz. Nisan ayý ortasýndan beri Ýkizler burcunda bulunan Mars, Yengeç burcuna geçiyor. Mars Yengeç’te iken dolambaçlý yollarla mücadele eder ve direkt saldýrýya geçmeyiz. Ýçe atar, biriktirir sonra anlaþýlmaz yollarla acýsýný çýkarabiliriz. Mars’ýn yoðun enerjisini burcumuza göre hayatýmýzýn farklý bir alanýnda deneyimleyeceðiz. Yengeçlerin güçlü dönemi baþlýyor, diðer su burçlarý olan Akrep ve Balýklar ardýndan toprak burçlarý Boða ve Baþaklar bu enerjiyle güçlenecek. Mars, temmuz ayý ortasýna kadar Yengeç’te kalmaya devam edecek. Aþk gezegeni Venüs ise en rahat ettiði Boða burcuna geçiyor. Venüs’ün güzellikleri yani hayatýn duyumsal zevkleri ve romantizm rahatça açýða çýkacak. Boðalar ve yine diðer toprak ve su burçlarý keyifli bir dönem geçirebilirler.  Venüs 5 Temmuz’a kadar Boðalarla birlikte olacak. Mars Yengeç’te ve Venüs Boða’da olduðundan Mars ile Venüs arasýndaki uyum, su ve toprak burçlarýna tutku, romantizm ve aþk getirecek.

KOÇ 21 Mart – 20 Nisan 

Dolunayýn enerjisi seyahat, yurt dýþý, yabancýlar, ve eðitimle ilgili konularda geliþmeler getirebilir. Bazý zorluklar ve engeller olacak ama kurallara uyup sabýrlý olduðunuzda istediðiniz sonucu alabileceksiniz. Eþinizin akrabalarý ve onlarla iliþkiniz gündeme gelebilir. Ayný zamanda evlilik ve ortaklýkla ilgili planlarýnýzýn da önü açýlmýþ olacak.

BOÐA 21 Nisan – 21 Mayýs   

Dolunayda aþk var! Son derece romantik ve tutkulu anlar yaþayabilirsiniz. Engellere raðmen geliþmeler hýzlý olacak ve para iþlerine çözüm bulabileceksiniz. Ödemeler, alacak, verecek, kredi gibi kaynaklarla ilgilenebilirsiniz. Ayrýca iþlerle ilgili aylardýr sürüncemede kalan bir meselenin önü açýlacak.

ÝKÝZLER 22 Mayýs – 21 Haziran

Güçlü ve inisiyatifi ele aldýðýnýz bir dönemdesiniz ama dolunayla beraber partnerinizin duygularýndan haberiniz olacak! Partnerinizin hayatýndaki veya iliþkinizdeki büyük zorluklarý geride býrakmanýza az kaldý! Elinizde olmayan nedenlerden dolayý kariyerinizde kararsýzlýklar ve belirsizlikler olabilir. Gerçekleri görmekte zorlanacaksýnýz.

YENGEÇ 22 Haziran – 22 Temmuz  

Bu hafta bir iþi tamamlamak ve teslim etmek için çok çalýþabilirsiniz. Yavaþ ilerleyen ve engellere takýlan bir proje olsa da, sabýrlý ve istikrarlý çalýþmanýzýn karþýlýðýný alacaksýnýz. Alternatif olarak saðlýkla ilgili konular gündeme gelebilir. Arkadaþ çevrenizden bir aþk doðabilir ve romantik anlar yaþayabilirsiniz.

ASLAN 23 Temmuz – 23 Aðustos 

Arkadaþlarla aranýzdaki para konularýnda yanlýþ anlaþýlmalar olabilir. Dolunay duygularýnýzý derinleþtirecek.  Hamilelik ve çocuklarla ilgili haberler gelebilir. Sosyal bir aktivite ise tahmin ettiðinizden masraflý olabilir ve maddi koþullarýnýzdan dolayý katýlamayabilirsiniz.  

BAÞAK 24 Aðustos – 22 Eylül 

Dolunayla beraber iþ veya ev hayatýnýz hakkýnda önemli bir karar verebilirsiniz. Oturduðunuz ev, baþka bir mülk veya anne babayla ilgili sorumluluklar uzun bir süredir hayatýnýzý kýsýtlýyordu. Bu dolunayda zor da olsa çözüm bulabilir ve en sonunda bu konuyu sonuçlandýrabilirsiniz. Gerçek niyetini gizleyen birisi olabilir.

TERAZÝ 23 Eylül – 23 Ekim    

Burcunuzda bulunan ama aylardan beri gerilediðinden etkisini çok fazla hissedemediðiniz Jüpiter düzeliyor. Gelen telefon, mail ve mesajlara ve tesadüfi karþýlaþmalara dikkat edin. Ayrýca dolunayla beraber kýsa bir yoldan dönüyor veya yola çýkýyor olabilirsiniz. Eðitim hayatýnýzda ise dönüm noktasý olaylar olabilir.

AKREP 24 Ekim – 22 Kasým 

Dolunayla beraber bir para meselesi sonuçlanabilir. Parayla ilgili sýkýntýlarýnýz ve kendi kazancýnýzdaki engeller bir süre daha devam edecek ama sene sonundan itibaren farklý koþullara sahip olacaksýnýz. Aþk ve para iþlerini karýþtýrmayýn, yanlýþ anlaþýlmalar ve yanýltýcý durumlar var.

YAY 23 Kasým – 21 Aralýk / HAFTANIN ÞANSLISI

Burcunuzda senede bir kez oluþan ve sizin için özel bir meselenin sonuçlanmasýna yardýmcý olan dolunayýnýz Cuma günü oluþuyor. Son yýllarda yaþadýklarýnýz sizi olgunlaþtýrdý ve daha gerçekçi yaptý. Cuma günü düzelmesi. Üzerinizdeki aðýrlýk bir anda kalkacak ve önünüz açýlacak! 

OÐLAK 22 Aralýk – 20 Ocak / HAFTANIN ÞANSSIZI

Ýç dünyanýzda çalkantýlar yaratacak bir dolunay oluþuyor. Dolunayýn enerjisi kendi içinizde keþiflerde bulunmanýza neden olabilir. Aþk evinize geçen Venüs ile evlilik evinizdeki Mars’ýn uyumlu enerjisi hem yeni baþlayan, hem de uzun süreli iliþkilere tutku ve romantizm getirecek.

KOVA 21 Ocak – 18 Þubat

Önümüzdeki hafta sonuna doðru kalabalýk bir organizasyona katýlabilirsiniz. Kendi iþinizi yapýyorsanýz, þirketinizin bir para meselesinde geliþmeler olabilir. Para konularýnda gerçeklerin üzerini kapatan veya belirsizlik ve kararsýzlýk yaratabilecek koþullara karþý uyanýk olmalýsýnýz.

BALIK 19 Þubat – 20 Mart  

Dolunay kariyerinizde veya evle ilgili konularda haberler getirebilir. Kariyerinizdeki çýraklýk dönemi sene sonunda bitecek ve baþýnýzda dikilip sizi sürekli denetleyen yönetici de artýk olmayacak. Diðer yanda önümüzdeki hafta sonuna doðru kýsa bir seyahatte aþk olacak, tutkulu ve romantik geçecek!Source link

(Visited 20 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!