Aslan burcunda Güneş tutulması – Akşam


“);
$(document).on(“click”,”.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’] .close-ad”, function() {
$(“.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’]”).hide();
});
});

olguilgin@gmail.com

Güneþ Tutulmalarý daha çok toplumsal olaylarý anlatýr ve etkilerini bir yýl içinde gösterir. 21 Aðustos saat 21.30’da 28 derece Aslan Burcunda Kuzey Düðüm yönünde,  Regulus ve Al Cabbah sabit yýldýzlarýn noktasýnda Güneþ Tutulmasý olacak.

O dereceye yerleþmiþ iki sabit yýldýzdan ilki Al Cabbah nötr bir karakter olup þiddete eðilim, isyan, kayýp anlamýný taþýsa da yanýna gelen enerjinin þekline bürünür. Regulus sabit yýldýzý ise þanslý bir doðadadýr. Kraliyet yýldýzý anlamýna da gelen bu yýldýz, statü, liderlik ve büyük güç anlamýný taþýr. Yaný sýra tutulma KAD tarafýnda olduðundan ki bu çok önemli, þanslý olacaðýmýz, büyük güçler kazanacaðýmýz bir döneme giriyoruz diyebilirim. Regulus sabit yýldýzýnýn Güneþ ile kavuþumlarýnda toplumlarda büyük liderlerin, kral ve kraliçelerin öne çýkmasý vurgulanmýþtýr. Bu anlamda liderlik ve güç savaþlarý da kaçýnýlmaz olabilir. 

HAREKETLÝ BÝR DÖNEM

Anýn haritasýnda 11 dereceyle Koç burcu yükselirken yöneticisi Mars, en az Güneþ kadar aktif bir rol üstleniyor ve o da Aslan burcunda yükselen noktasýna olumlu baðlantýda. Haritadaki ateþ elementi vurgusu, hayatýmýzýn bu döneminde bizatihi aktif, cesaretli, atýlgan ve cesur bir duruþ sergileyeceðimizi ve hareketli bir dönemi anlatýyor. Tutulma 6. evde gerçekleþirken 5. evin konularýný da içeriyor. Günlük programýmýzý, çalýþma koþullarýmýzý, saðlýðýmýzý, çocuklarla ilgili konularý, aþk hayatýmýzý, yaratýcýlýk kanalýmýzý, yeteneklerimizi, keyif aldýðýmýz konularý, aktivitelerimizi kýsaca hayatýmýzý deðiþtirerek öne çýkartacak geliþimler tetikleniyor. 

DEÐÝÞÝM ARZUSU

Uranüs’ün retrodan tutulma aktörleri, KAD ve Satürn ile olan güçlü ateþ üçgenindeki duruþu, içimizde kalan ve yapamadýðýmýz deðiþim arzumuzu yeniden gündeme getirecek nitelikte. Özellikle iliþkilerimizle ilgili sonlandýramadýðýmýz ya da belki baþlayamadýðýmýz enerjileri aktif edecek gibi gözüküyor. Üstelik bu kadersel ve bir ucundaki Satürn ile de ne oluyorsa kalýcý ve yapýlandýrýcý nitelikte.

Direnen sýkýntý yaþar!

 

Jüpiter’in Ay düðümlerine olumlu baðlantýsý, evrensel desteðin bu noktada bizi ileriye taþýyacak fýrsatlarýn iliþkilerle baðlantýlý olacaðýný anlatýrken, Plüto ile girdiði gergin açýsý dönüþmemekte direnenlerin yaþayacaðý sýkýntýlarý anlatýyor. 

PARA KAYIPLARINA DÝKKAT

Bazýlarýmýz için kayýplar, tutuklanmalar ve yargý süreci iþleyebilir. Jüpiter, Venüs’le de zorlayýcý bir görünümde. Bu durum yine evlilik, ev ve aile konularýnda gereksiz harcamalara zorlayýcý para kayýplarýna belki duygusal zaaflardan ev ya da taþýnmaz mal varlýðýmýzý karþý tarafa vermeyi anlatýyor olabilir. Bazýlarýmýz için boþanmalarda ciddi parasal kayýplar olabilir. Bana göre bu tutulmada bize ters köþe yaptýrarak bizi en çok zorlayacak görünüm Baþak burcundaki Retro Merkür’ün Neptün’e karþýtlýk açýsý. Ayný Merkür Pallas ve Lilith ile olumlu baðlantýda. Bu durum tam ileriye doðru hamle yapacakken geriye dönük kafa karýþtýracak, bizi yanýltacak ve eylemlerimizi biraz daha zamana yaymaya çalýþmamýza neden olacaktýr. Üstelik burada Karaay Lilith gölge olarak çalýþabilir. Yani bazýlarýmýz için olumsuz düþünceyi destekleyebilir. Pallas ise Boða’da sorunlarý çözmek için aðýr aksak ilerlerken atýlým yapma enerjimizi baltalayabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Diðer açýdan, Retro Merkür ve Neptün açýsýný, uzun zamandýr hayalini kurduðumuz þeylerin artýk bize verilme vakti gelmiþ de diyebiliriz. Ayrýca saðlýk açýsýndan deðerlendirecek olursam, kendini ihmal eden kiþiler için uyarýcý özellikle kalp, tansiyon ve damarlarla baðlantýlý sorunlar gündeme gelirken,  spor yapanlarýn gerek fiziksel gerek ruhsal olumlu geri dönüþümlerini almalarý söz konusu olabilir.

ZORLAYICI ETKÝLERE SAHÝP

Genel hatlarýyla zorlayýcý etkilere sahip olsa da  iyi deðerlendirildiði takdirde en þanslý tutulma diyebileceðim etkiler barýndýrýyor. Hepimiz ve ülkemiz adýna en yüksek hayýrlar getirmesi dileðimle…

 Source link

(Visited 7 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!