3 Aralık Süper Ay nedir, bugün mü Süper Ay ne zaman nasıl izlenebilecek? (NASA) – Akşam


“);
$(document).on(“click”,”.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’] .close-ad”, function() {
$(“.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’]”).hide();
});
});

Dünya’nun uydusu Ay, eliptik bir yörüngede Dünya etrafýnda döndüðü için senede bir kez gezegenimize en yakýn noktasýna ulaþýyor. “Süper ay” olarak adlandýrýlan bu gökyüzü olayý bu yýl bugün (3 Aralýk) gerçekleþecek. Dolunay þeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak görünecek. 3 Aralýk’ta görünecek olay Süper Ay ayný zamanda dolunay olacak. Bu nedenle büyük ve parlak bir þekilde görünecek olmasý, gökbilimciler kadar fotoðrafçýlýkla uðraþanlarý da heyecanlandýrmýþ durumda. Ay’ýn her zaman olduðundan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16 daha parlak görüneceði ifade ediliyor.  National Geographic’e göre Süper Ay’ýn en güzel hali kuzey ülkelerinde görünecek. Özellikle Rusya ve Kanada’da yaþayanlar, Süper Ay’ýn en güzel manzarasýný görme þansý elde edecek. Fakat bu ülkeler kadar olmasa da gök yüzündeki bu þölen Türkiye’den de izlenebilecek. Süper Ay’ý gözlemlemek için özel bir ekipmana ihtiyacýnýz olmayacak. Çünkü bu gökyüzü olayý çýplak gözle de net bir þekilde görülebilecek. Uzmanlar, Süper Ay’ý gözlemelerken herhangi bir ekstra önlem alýnmasýnýn da gerekmediðini söylüyor.

SÜPER AY ÝZLEMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ

 

Süper Ay nedir? 

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi deðiþen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakýn olduðu noktasýndan dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi’de Dünya ile arasýndaki mesafeyi yaklaþýk 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduðu Yeröte’de bu mesafe yaklaþýk 405 bin kilometreye çýkýyor. Dünya ile Ay arasýndaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay’a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok. 

SÜPER AY’I GÖZLEMLEYEBÝLMEK ÝÇÝN NELER YAPMAK LAZIM?

Süper Ay’ý gözlemlemek için özel bir ekipmana ihtiyacýnýz olmayacak. Çünkü bu gökyüzü olayý çýplak gözle de net bir þekilde görülebilecek. Uzmanlar, Süper Ay’ý gözlemelerken herhangi bir ekstra önlem alýnmasýnýn da gerekmediðini söylüyor.


 
DOÐRU BÖLGEYÝ SEÇÝN

Süper Ay’ý fotoðraflamak istiyorsanýz doðru bölgeyi seçmeniz çok önemli. Þehrin yoðun ýþýklý bölgeleri gökyüzündeki güzellikleri görmenize ve fotoðraf çekerken kaliteyi düþürmeye neden olacaktýr. Onun için ister meteor yaðmurlarý olsun ister Süper Ay olsun þehir ýþýklarýndan uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koþullarýný yakalamak lazým.
 
GENÝÞ AÇILI LENSLER KULLANIN

Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalý olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduðunda sonuç tam bir hüsran oluyor. Bu yüzden Süper Ay’ý fotoðraflarken tercihinizi daha geniþ açýlý lenslerden yana kullanmanýz.


 
KAMERANIZI SABÝTLEYÝN

Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanýz gereken þeylerden biri kameranýzý sabitlemek. Az ýþýklý ortamlarda kameranýzý sabitleyeceðiniz bir tripotunuz yoksa kameranýzý sabit bir yere konumlandýrabilirsiniz. Gece çekimlerinin veya yýldýz pozlamalarýnýn en sýkýntýlý konularýndan biri netleme problemidir. Kullandýðýnýz lensin üzerinde netleme halkasýnda sonsuzluk iþareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüþ oluyor. Eðer yoksa yakýnlarýnýzdaki aðaç gibi, yapý gibi yerlere ýþýk tutarak netlemeyi saðlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazým, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doðru sonuçlar vermeyebilir 

GÖZLERÝNÝZÝ ALIÞTIRIN

Ayrýca nerede olursanýz olun gökyüzünü izlemeye baþlamadan önce yarým saat kadar bir süre gözlerinizi karanlýða alýþtýrmaya çalýþýn.

SÜPER AY VAN’DA GÖRÜNTÜLENDÝ

Bu eþsiz doða olayýna saatler kala Van’da gece saatlerinde ayýn etrafýnda oluþan hale çýplak gözle gözlemlenebildi. Ay’ý halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarýnda gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapýsýndaki bulutlarýn ýþýðý kýrarak ayýn etrafýnda ýþýk hüzmesi oluþturmasýna neden olduðu biliniyor

 Source link

(Visited 9 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!